Nieuwsbrief juni 2018

VTV de Venhoeve
Nieuwsbrief juni 2018
Poorten en hekken gesloten ‘s nachts van 23:00 – 05:00

De laatste tijd zijn er verschillende incidentjes op ons tuincomplex geweest. Vervelend zijn de scooters die soms met de snelheid van het geluid over de diverse paden razen. Met name ’s nachts en over het middenpad.
Als droevig dieptepunt is er een meisje gedrogeerd door een groep jongens, niet van onze tuin, en tijdelijk in coma geraakt. Inmiddels gaat het weer goed met haar, maar door een snel ingrijpen is erger voorkomen.

Naast intensief contact met de politie heeft het bestuur besloten om ’s nachts te posten en scooterrijders op hun gedrag aan te spreken. Dat ging de eerste nacht tot 03:00 in overleg en er was begrip. Helaas is rond 03:30 het aanspreken uiteindelijk tot een handgemeen tussen bezoek en bestuur gekomen.

De politie heeft ons nu gelast om het complex af te sluiten in de nacht, tussen 23:00 en 05:00. U kunt dan met uw auto niet meer op of van het parkeerterrein. We rekenen op uw begrip.

Feesten op het complex

Soms lijkt het dat op bijna structurele basis tot aan het ochtendgloren gefeest wordt. Omdat feesten soms voor behoorlijk wat overlast zorgen, zullen we hier duidelijke regels aan verbinden:

- Een feest wordt minimaal twee weken van tevoren aangevraagd bij het bestuur

- Er komen maximaal 50 bezoekers

- Life muziek op een tuinhuisje is niet toegestaan

- Om 0:00 is de muziek onhoorbaar (dat is 30 dBA op 5 meter van het tuinhekje)

- Om 1:00 is het feest ten einde

- Het bezoek verwijdert zich onverwijld en direct van het complex

- Tussen 00:00 en 05:00 zijn ingeschakelde verbrandingsmotoren niet toegestaan.

Het tuinlid is aansprakelijk voor het handhaven van deze regels, alsook voor het gedrag van zijn bezoek. U mag erop rekenen dat het bestuur hier op zal handhaven.
Handhaving regels

We zullen binnenkort de gedragsregels nog eens uitgebreid met de tuinleden doornemen, ook al worden de regels als bekend geacht.
Nu we vallen onder het AVVN wordt ook het handhaven van deze regels voor het bestuur veel beter mogelijk. Omdat handhaving zwaarwegende consequenties kan hebben voor de overtreder geven we nu alvast aan hoe het werkt.
Het systeem werkt met gele en rode kaarten. Een officiële waarschuwing is een gele kaart. Drie gele kaarten is een rode kaart.

Een rode kaart houdt in het royeren als lid, met als gevolg dat het geroyeerde lid niet meer op de tuin welkom is, geen tuinhuisje mag hebben en zijn tuinhuisje binnen 6 maanden dient te verkopen. Is het huisje dan niet verkocht dan wordt het huisje per opbod verkocht door AVVN en bestuur. Met aftrek van alle kosten wordt het resterende bedrag aan het geroyeerde lid overgemaakt. Eventueel restende kosten worden op het geroyeerde tuinlid verhaald.

Vooruitlopend op het volledige tuinreglement hier alvast de hoofdlijnen:

- Het tuinlid is verantwoordelijk voor het eigen gedrag, zijn familieleden en bezoek.

- Schade die het tuinlid, zijn familie of bezoek aanbrengt op het complex zijn voor rekening tuinlid.

- Het bestuur zal in geval van conflicten in eerste instantie een bemiddelingspoging doen, maar is nimmer een partij zijn in deze.

- Indien de eerste bemiddeling door het bestuur niet lukt zal het AVVN ingeschakeld worden.

Maatregelen n.a.v. incident van
16-17 juni 2018

Naar aanleiding van het geweldsincident tijdens bovengenoemde nacht is aan het betreffende lid een tweede officiële waarschuwing uitgedeeld, een tweede gele kaart. De consequentie (en dat geldt voor ieder tuinlid in de toekomst) is dat het lid met ingang van nu 6 maanden lang geen tuinfeest meer mag organiseren. Alleen het tuinlid en zijn directe familie zijn gedurende die tijd nog welkom op de tuin.

Ook zijn vanaf heden toegangspoorten dicht van 23:00 tot 05:00 uur. En wordt er nachtelijke rondes gelopen.

Hulpdiensten hebben telefoonnummers van de bestuursleden mochten zij in de nachtelijke uren naar binnen moeten. Er wordt wel een structurele, technische oplossing gezocht.
Het seizoen is begonnen!

U heeft het ongetwijfeld gemerkt, het seizoen is begonnen. Diverse activiteiten zijn gestart. Op onze website www.venhoeve.nl worden de activiteiten bijgehouden en vindt u meer informatie. Let ook op de prikborden en het schoolbord aan het clubgebouw.
Wilt u ook op de hoogte blijven van het laatste nieuws of gebeurtenissen? Zorg dan dat u uw emailadres bekend is bij het bestuur. Indien u deze nieuwsbrief ontvangt dan staat u bij ons al geregistreerd. Zo loopt u nooit achter de feiten aan en hoort u alles uit de eerste hand!

Actief meedoen?

De diverse commissies kunnen alleen bestaan door de onbaatzuchtige inzet van de vrijwilligers. Daar zijn we heel blij mee. We spreken onze dank graag y uit naar deze mensen die hun vrij tijd opofferen om iets voor de Venhoeve te betekenen. Wilt u ook wat betekenen voor VTV de Venhoeve? Dan is er altijd een plekje beschikbaar waar u een gewaardeerd vrijwilliger kan worden! Praat eens met andere commissieleden of met het bestuur om te zien of er voor u ook een leuke of interessante vrijwilligersbaan is!
secretaris@vtvdevenhoeve.nl
Unsubscribe | View on web browser
MOSAICO Responsive Email Designer

Nieuwsbrief mei 2018

VTV de Venhoeve
Nieuwsbrief mei 2018
Terugblik april 2018
Het zal de meesten niet ontgaan zijn, het feest tijdens de nacht van 14 op 15 april in een van de huisjes op de Venhoeve. Tijdens of na afloop van dit feest zijn de ruiten van verschillende huisjes ingeslagen en is ook de trampoline bij het clubgebouw vernield. Er zijn direct gesprekken op gang gekomen tussen de eigenaar van het huisje waar het bezoek toe behoorde, het bestuur en de wijkagent. Onze voorzitter heeft hierin zeer adequaat het voortouw genomen, de overige bestuursleden nemen het nu van hem over. Volgens de geldende regels is de eigenaar van het huisje wettelijk aansprakelijk gesteld voor de schade. De verwachting is dat een en ander naar tevredenheid van alle partijen wordt afgewikkeld. We houden u op de hoogte.
Meerdere incidenten
Dit incident staat niet op zichzelf. Meerdere leden hebben de laatste maanden feestjes gehouden die gepaard gingen met de nodige overlast. Afsteken van vuurwerk, rondslingeren van gaspatronen, lege alcoholflessen, racende scooters, en het achterlaten van behoeftes (....) etc. kunnen we niet accepteren op ons mooie tuincomplex.
Ook in deze gevallen kunt u er op rekenen dat het bestuur de betreffende leden heeft aangesproken en officiële waarschuwingen heeft uitgevaardigd.
Sanctionering
Met de komst van de nieuwe, verscherpte reglementen is er door het bestuur de mogelijkheid sancties op te leggen aan het lid. Dus ook indien het bezoek van het lid zich misdraagt. Hoewel het bestuur altijd in overleg zal gaan en probeert te schikken, zullen meerdere officiële waarschuwingen leiden tot het tijdelijk of definitief royeren van het lidmaatschap. En alleen leden van VTV de Venhoeve zijn gerechtigd een tuin te huren van het bestuur.
Uiteraard vertrouwen we erop dat het gezonde verstand zegeviert en dergelijke maatregelen uit zullen blijven. Anderzijds mag u als lid rekenen op duidelijk en eenduidig volgen van het beleid.
Werkbeurten
De Venhoeve is een vereniging met leden. Ieder lid heeft een verantwoording naar de andere leden. Eén van die verantwoordingen is het af en toe uitvoeren van een werkbeurt.

We moesten constateren dat sommige leden er van uit gaan dat het tekenen van de werkbeurtenlijst voldoende was. En daarna hun weg weer konden vervolgen. Dat is echter een misverstand. Heeft u per ongeluk ook gedacht dat alleen uw paraaf voldoende was dan zal deze werkbeurt alsnog gemaakt moeten worden.

We rekeken op uw medewerking!

Vergaderingen
We bevinden ons momenteel in een cyclus van vergaderingen. Tijdens de tweede Bijzondere Ledenvergadering, op 19 mei 2018 om 13:00 uur in het clubgebouw zal er gestemd worden voor de acceptatie van de statuten van VTV de Venhoeve. Tijdens deze vergadering wordt er definitief gestemd vóór of tegen de statuten. Er moet 2/3 van de aanwezige leden vóór stemmen om de statuten geaccepteerd te verklaren. Aanpassingen op de statuten zijn niet mogelijk.
Op 2 juni 2018, om 13:00, in het clubgebouw is er de Algemene Ledenvergadering. In deze vergadering is er ruimte voor discussie en het inbrengen van agendapunten. Ook vragen wij als bestuur de goedkeuring op de financiële situatie van 2017.
In de periode volgend op bovengenoemde ALV (Algemene Leden Vergadering) worden de leden in groepjes van 30 uitgenodigd hun nieuwe huurcontract te tekenen.
Vacatures
Er zijn op dit moment meerdere dringende vacatures:
- Kantinepersoneel voor min. 1 dagdeel per week.
- Calamiteiten-commissie ( u gaat bijvoorbeeld na een storm buiten het seizoen, op pad om de schade op te nemen en door te geven aan de gedupeerde).Ook zoeken we nog vrijwilligers die het leuk vinden activiteiten te organiseren voor de kinderen en die mee willen doen aan “Home Made Cooking”.
U kunt zich voor dit alles opgeven bij het bestuur.
secretaris@vtvdevenhoeve.nl
Unsubscribe   |   View on web browser

Nieuwsbrief april 2018

Nieuwsbrief maart 2018